Strona Główna

 

O nas

Spółdzielnia Socjalna "PROGRES" została założona we wrześniu 2012 roku przez 2 stowarzyszenia. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju PROGRES oraz Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą BUKO. Organizacje od wielu lat prowadzą działalność nieodpłatną pożytku publicznego. Są to głównie następujące działania:

  1. wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, realizowanie wszelkich inicjatyw na rzecz zmniejszania bezrobocia, tworzenie warunków do rozwoju społeczno-ekonomicznego w regionie,
  2. działania na rzecz tworzenia i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  3. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w obszarze ekonomii społecznej,
  4. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  5. działalność wspierająca rozwój i współpracę organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży,

Działania te są również prowadzone i rozwijane w spółdzielni socjalnej i zostały zawarte w § 5 jej statutu, w którym czytamy, że:

  1. Celem Spółdzielni jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej.
  2. Celem Spółdzielni jest również, realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zatrudnionych w Spółdzielni.
  3. Celem Spółdzielni jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych w Spółdzielni oraz ich środowiska lokalnego, a także działalności społecznie użytecznej w sferze działań publicznych zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Spółdzielnia zatrudnia 5 osób. Część z nich to osoby niepełnosprawne lub długotrwale bezrobotne. Dzięki pracy w spółdzielni mają szanse powrotu do aktywności społecznej i zawodowej.

Spółdzielnia stara się przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych na otwartym rynku pracy.

Promujemy stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Tym samym za pośrednictwem naszej witryny internetowej apelujemy do przedstawicieli administracji publicznej o stosowanie klauzul społecznych.

 

 

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

Marcelina Różycka
ul. Świecka 45a
89-500 Tuchola
Tel. 660-088-129,
e-mail: marcelina.rozycka@gmail.com

Usługi opiekuńcze

Joanna Karwasz
tel. 662-480-764

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-19:00
Wtorek: 8:00-19:00 
Środa 8:00-19:00
Czwartek: 8:00- 19:00
Piątek 8:00-19:00 

W celu umówienia się na wizytę
proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Created by VOBACOM sp. z o.o. Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji