Terapia pedagogiczna

Co to jest terapia pedagogiczna?
Terapia pedagogiczna jest działalnością leczniczą, przywracającą dobry stan zdrowia, dobre samopoczucie, wydolność psychofizyczną organizmu i jego właściwe przystosowanie społeczne.

Cel
Istotą oddziaływania terapeutycznego jest organizowanie aktywności ucznia w taki sposób, aby przez zaspokojenie jego specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wywołać zmianę motywacji do nauki, a następnie usprawnić i korygować zaburzone procesy poznawcze oraz niewykształcone lub zniekształcone umiejętności szkolne typu czytanie, pisanie, liczenie.

Dla kogo terapia jest skierowana?
Terapia pedagogiczna jest skierowana do uczniów, którzy mają specyficzne trudności w uczeniu się i zachowaniu. Zespół specyficznych trudności w uczeniu się określany jest jako dysleksja (problemy z opanowaniem umiejętności czytania i pisania), w tym dysortografia (problem z opanowaniem poprawnej pisowni), dysgrafia (problem z opanowaniem czytelnego poziomu graficznego pisma), dyskalkulia (problem z opanowaniem podstawowych umiejętności liczenia).

Dysleksję stwierdza się u dziecka, które:

 • jest prawidłowo rozwinięte umysłowo
 • wykazuje opóźnienia w rozwoju funkcji słuchowo – językowych, wzrokowo – przestrzennych, ruchowych i integracji tych funkcji, które stanowią podstawę do wykształcenia się umiejętności czytania, pisania, liczenia
 • ma prawidłowe warunki rozwoju, a mimo to trudności się nasilają

Metody stosowane w terapii pedagogicznej

 • Program Edukacyjno – Terapeutyczny ORTOGRAFFITI - kompleksowy system pomocy dla uczniów z dysleksją: założenia:
  - stymuluje i usprawnia funkcje wzrokowo – przestrzenne (skupienie uwagi wzrokowej, spostrzeganie i pamięć wzrokową, spostrzegani przestrzeni), słuchowo – językowe (skupienie uwagi słuchowej, spostrzeganie i pamięć słuchową dźwięków mowy oraz funkcji językowych), motoryczność (sprawność manualna w zakresie koordynacji ruchów, pamięci i automatyzacji ruchów)
  - rozwija umiejętności szkolne: czytanie (w zakresie techniki i tempa, jak również rozumienia czytanej treści), pisania (w zakresie poprawności graficznej i ortograficznej), liczenie
 • Metoda Dobrego Startu – wszechstronnie wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo – kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno – motorycznej
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne – rozwija za pomocą ruchu świadomość własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, którą dzielimy też z innymi osobami, a przez to uczy nawiązywania bliskiego kontaktu; stymuluje rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy dziecka
 • Kinezjologia Edukacyjna – praktyczny i dynamiczny system, wykorzystujący proste ruchy ciała do zintegrowania funkcji mózgu; poprawia zdolności organizacyjne, umiejętności matematyczne, mówienia, czytania i pisania a także wyznaczania i osiągania celów
 • INPP – program ćwiczeń integrujących do zajęć ruchowych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami – wspomagają rozwój prawidłowego ustawienia głowy w stosunku do ciała,co stanowi podstawę kształtowania się prawidłowej postawy oraz koordynacji umiejętności korzystania z lewej i prawej strony oraz górnej i dolnej części ciała
 • Metoda sylabowa – w atrakcyjny, zabawowy sposób wspomaga naukę czytania i pisania
 • Logorytmika – wspomaga harmonijne funkcjonowanie sfery społecznej i ruchowej, stymuluje rozwój słuchu, mowy i motoryki
 • Arteterapia – terapia przez prace ręczne – usprawnia motorykę małą, grafomotorykę, koordynację wzrokowo – ruchową, koncentrację uwagi
 • Program kształtowania świadomości fonologicznej A. Maurer – poprzez zabawy i ćwiczenia z rymami, wyodrębnianie głosek w poszczególnych częściach słowa oraz analizę i syntezę sylabowo – głoskową zwiększa się świadomość fonologiczna pierwotna, prosta i wieloaspektowa
 • Trening koncentracji umysłu – ćwiczenia zwiększające koncentrację uwagi
 • Wzmocnienia pozytywne – zwiększają motywacje do nauki, zwiększają samokontrolę i przewarunkowują zachowanie
 • Gry i zabawy edukacyjne

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

Marcelina Różycka
ul. Świecka 45a
89-500 Tuchola
Tel. 660-088-129,
e-mail: marcelina.rozycka@gmail.com

Usługi opiekuńcze

Joanna Karwasz
tel. 662-480-764

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-19:00
Wtorek: 8:00-19:00 
Środa 8:00-19:00
Czwartek: 8:00- 19:00
Piątek 8:00-19:00 

W celu umówienia się na wizytę
proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Created by VOBACOM sp. z o.o. Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji